محصول نمونه ۴

واپراتور استاندارد
کاربرد مناسب
جهت سرد خانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر و تونل انجماد

محدوده کارکرد
از ۳ الی ۶۸ کیلو وات

جهت جریان هوا
جریان هوا دراین سری ازاواپراتورها به صورت مکش از درون میباشد (مکنده) که پرتاب هوای بیشتری را نسبت به حالت دمنده ایجاد می کند و راندمان جریان هوا را افزایش می دهد

فهرست